Gulyás Balázs professzort nevezik ki az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat elnökévé

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, az MTA volt elnökének, a Magyarország Barátai Alapítvány elnökének laudációja:

Tisztelt Miniszter Úr! Hölgyeim és Uraim!

Megtisztelő felkérést kaptam Csák János miniszter úrtól, hogy méltassam Gulyás Balázs professzor, akadémikus életútját, aki az Eötvös Lóránd Kutatóhálozat megüresedett elnöki pozíciójára kap(ott) kinevezést. Egy életpályát, amely a pannonhalmi gimnáziumi évekkel, a Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomával, valamint az Eötvös Lóránd egyetemen több évi fizika tanulás után 1981-ben kezdődik. Elhagyja Magyarországot és Leuvenben az ottani Katolikus Egyetemen filozófiából MA fokozatot szerez és megkezdődik, több, mint 4 évtizedes távolléte. A leuveni egyetemen szerez PhD fokozatot, majd Oxfordban és a stockholmi Karolinska Intézetben posztdoktori kutatásokban vesz részt, tapasztalatokat szerez, tanul és publikál. Közben matematikából is fokozatot szerez a londoni Open University-n és orvostudományból habilitál a leuveni, a stockholmi és a debreceni egyetemen. Napjainkig 14 könyv társszerzője, 250 tudományos dolgozat szerzője, és 7 szabadalom részese. 1995-ben a MTA közgyűlése az akadémia külső tagjává választja. Tagja a magyar mellett a belga királyi Orvostudományi és az Európai Tudományos Akadémiának, ahol jelenleg is az Élettani és idegtudományi szekció elnöke. Tiszteletbeli professzora a londoni Imperial Collegenak, korábban elnökhelyettese a Nunyang Egyetem szenátusának és emeritus elnöke az egyetem orvosi kar idegtudományi és mentál higiénés programjának. Részt vesz a londoni, az oxford egyetemek, valamint a Harvard Business School igazgatási és vezetői tanfolyamain. Tagja a European Research Counsil Advanced Grant bizottságának.

Legjelentősebb munkái: a Positron Emission Tomography (PET) alkalmazási lehetőségeinek ki és továbbfejlesztése, a vér-agy gát fiziológiai és kóroki szerepének, főleg gyógyszerek terápiás alkalmazásánál játszott szerepének a tisztázása, az agy látásban, szaglásban fontos területeinek, sőt a memória tárolásban játszott szerepének első térképszerű leírása. A későbbiekben már e módszer segítségével egyes agyi betegségek molekuláris szintű noninvazív tanulmányozásáig is eljut. Módszerével az egyes neurológiai betegségekben használt gyógyszerek hatásmódanalíziséhez teremt iskolát. Tavaly, 2022-ben jelenik meg a Drug Discovery Today c. tudományos folyóiratban e módszer jelentőségéről írott összefoglaló tanulmánya.

Jelenleg két emberi agy közötti „silent communication” noninvazív lehetőségét vizsgálja, azaz a gondolat(ok) átvitelét, így az élővilág fejlettségének csúcsán lévő emberi idegrendszernek egy teljesen új tulajdonságát kutatja.

Munkásságában egyértelműen felismerhető a kutatás hasznosságára, értékteremtő jellegére való törekvés, amelyet ma úgy is kifejeznek: transzlációs kutatás. Tudományszervezői, tudománypolitikai tevékenységét is ez jellemzi. Egy példa: a világ K+F+I területén a nemzetközi felmérésekben az első tíz országban ismételten szereplő Szingapúr nagy egyetemén felkérésre alapít, szervez egy szupermodern felszereltségű Intézetet, irányít tudományos kutatásokat, képez PhD hallgatókat.     

Szervezésében és szakmai irányításával 1994 júniusában Debrecenben megnyílik Középeurópa és Magyarország első PET centruma. Ultrarövid felezési idejű izotópok (11C, 18F stb.) alkalmazásával emberen egész test feldolgozás segítségével lehet mérni az egyes területek (agy, szív stb.) működését, gyógyszerek hatását. Ezzel a módszerrel segít sikerre vinni két magyar gyógyszert.  Mindkettőben felismerhető közös kutatói és szervezési munkánk és ez ma is büszkeséggel tölt el.

Nem lehet nem megemlíteni, hogy leuveni barátjával Lámfalussy Sándorral, továbbá a Nobel díjas Oláh Györggyel, a világhírű Marton Évával, sir George Radával, a néhány hete elhunyt Paszternák Alfréd professzorral együtt segít megalapítani a Magyarország Barátai Alapítványt, hogy a világban élő véleményformáló magyarokat egyesítve, Magyarország nemzetközi elismerését segítse.    

Essék szó egy másik közös sikerről. A World Science Forumról, amit akadémiai elnökségem első éveiben indítottunk el az UNESCO-val közösen, és amelynek szervezésben, a program összeállításában Gulyás Balázs hihetetlenül fontos szerepet játszott. Ez tette azokban a napokban Budapestet a tudományos világ fővárosává.

                                                                                                                                  

Gulyás Balázs professzor, akadémiánk tagja négy évtized után tér haza. Ahogy az előbb említett néhány példa is bizonyítja hazánkat tulajdonképpen sohase hagyta el, már ami a hazai tudományos közéletet illeti. A miniszteri kinevezésnek köszönhetően elfoglalja az ország legnagyobb kutatóhálózatának vezetését, amelynek feladata, hogy a tudomány, az intézetekben jelenlévő szellemi tőke gazdaság és társadalom formáló erejét az ország érdekében fejtse ki, hogy hidat képezzen a világ és a hazai intézetek, tudósok között. Ennek jelképeként is felfoghatjuk Sir Philip Cambell és Professor Alexander Zehnder (Zürich- Lausanne) jelenlétét itt ezen az ünnepi alkalmon. Let me welcome you here Sir Philip and professor Zehnder…

Hölgyeim és Uraim!  

Ferenc papa tegnapelőtt fejezte be országunkban 3 napos látogatását. Szabad legyen egyik metaforáját kölcsön vennem. Hidakról beszélt, amelyek összekötnek és nem elválasztanak embereket, országokat, népeket. G.B. professzor életútját ismerve minden okunk megvan bízni abban, hogy segítségével a magyar tudomány híd szerepet fog játszani. Gulyás Balázs, aki jelenleg is a szingapúri Nanyang Egyetem Kutatóintézetének igazgatója, a stockholmi Egyetem, Karolinska Intézet klinikai pszichiátria professzora, négy évtized után hazatér.

Személyében a miniszter egy neves tudóst, az emberi társadalomról filozófiai, sőt teológiai szinten is ismeretekkel bíró és tudománypolitikai vezetői tapasztalatokkal rendelkező embert hívott haza – ezt nevezem én -brain drain helyett- igazi brain gain-nek.

Munkájához szeretettel kívánok sok sikert!

Köszönöm!

Képek: MTI/Soós Lajos

Csatolt képek